FS 1966 (?) Shasta Lo Flyte $700 Syracuse, NY (NM)